Bugun...İmam Mehdi’nin (a.f) Zuhur Etmesi ve Sonrası

Bismillahirrahmanirrahim

facebook-paylas
Tarih: 12-08-2022 17:24

İmam Mehdi’nin (a.f) Zuhur Etmesi ve Sonrası

Soru: Hz. Mehdi’nin (a.f) gelmesinden sonra adalet devletinin kurulması ne kadar zaman çekecektir? Hz. Mehdi’nin (a.f) devletinin kurulmasından sonra toplumda bir fakir veya zalim bulunacak mıdır? Eğer bulunmayacaksa, herhangi bir günah gerçekleşmeyecek midir?

Cevap: İmam Mehdi’nin (a.f) zuhur etmesine ve ondan sonra gerçekleşecek olan hadiselere iman etmek gayba iman etmenin örneklerinden sayılır. Bu konuyu kabullenmek ve özelliklerini öğrenmek taabbud yolunu kat etmeksizin ve muteber nakli metinlerden yararlanmaksızın müyesser değildir.[1]

Lakin hadis ve rivayetlerin çoğu zamanın geçmesiyle Şiaların takiye yapması veya düşmanlar tarafından hadis uydurulması ve tahrif yapılması, unutkanlık veya hadis aktarıcıları tarafından kaydetmede dikkatsizlik gösterilmesi gibi belalara maruz kaldığından ve baskı ve arşivleme imkânlarını olmaması nedeniyle çürümeleri ve yok olmaları sebebiyle Şiaların ve intizar içinde olanların hakikat arayışı içindeki özlerinin istediği şekilde zuhur öncesi ve sonrası hadislerin detaylarını tamamıyla öğrenmenin imkânı bulunmamaktadır.

Özellikle bu doğrultuda rivayetlerde bir araya getirilmesi mümkün olmayan bir takım çelişkilere de rastlamaktayız. Bu yüzden yukarıdaki soruyu yanıtlamak ve özellikle ilk bölümü cevaplandırmak sanı ve zan düzeyinde kalacaktır. Soruyu yanıtlandırmak için onu birkaç ayrı bölüme ayırmak gerekmektedir. Bu yüzden her bölümün yanıtı ayrı bir şekilde aşağıda belirtilecektir:

1-Hz. Mehdi’nin (a.f) ortaya çıkmasından sonra adalet devletinin kurulması ne kadar zaman çekecektir?

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır: “On ikinci İmam tam sekiz ay kılıcını beline takacak ve Allah sevinene dek onun düşmanlarını öldürecektir.”[2]

Elimizde bulunan rivayetler esasınca Hz. Mehdi (a.f) Mekke’de ortaya çıkacak ve kendisinin yaren ve özel yardımcıları yanına geldikten sonra Irak’a ve ardından da Şam’a (Suriye’ye) ve sonra da Beytü’l Mukaddes’e doğru hareket edecektir. Bunun ardından diğer ülkelere Avrupa, Türkiye, Çin, Afganistan ve diğer memleketleri fethedecektir. Sekiz ay sürekli devam eden çatışmaların ardından adalet devleti kurulacak ve dünya barış ve güvenliği sağlanacaktır.[3]

İmam Mehdi’nin (a.f) hâkimiyet müddeti hakkında da rivayetlerde birçok ihtilaf gözlemlenmektedir: On dokuz yıl ve birkaç ay, yedi yıl, kırk yıl, on yıl ve her yılı yirmi veya kırk yıla denk gelen üç yüz dokuz yıl zikredilmiş rakamlardır. İmam Mehdi’nin (a.f) şehadet veya vefatının ardından kıyametin gerçekleşmesi[4], yeryüzü ve göğün sarsılması ve kıyametin kopması için hazır hale gelmesi kırk günü bulacaktır.

2-İmam Mehdi’nin (a.f) devletinin kurulmasından sonra bir fakir görülecek midir?

Hz. Mehdi (a.f) kıyam ettikten ve adalet devleti kurulduktan sonra yeryüzü maden yataklarını ve potansiyel ürünlerini onun tasarrufuna bırakacak; mustazaf ve fakirlerin hakları da servet sahipleri ve zalimlerden alınacak; adil bir şekilde herkes arasında paylaştırılacaktır. Böylece hiçbir fakir kalmayacak; sadaka ve zekât vermek için hiçbir kimse bulunmayacaktır.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Dünya adaletin uygulanmasıyla bayındır olacak, gök yağmurunu gönderecek, ağaçlar meyvelerini dışa vuracak, yeryüzü bitkilerini çıkaracak ve yeryüzünde iskân edenler için yeryüzünü süsleyecektir.”[5] İmam Mehdi (a.f) memuruna halk arasında her kimin mala ihtiyacı varsa, gelmesini ilan etmesi için emredecektir. Halk arasında bir şahıs dışında hiç kimse ayağa kalkmayacaktır. Bu şahıs “ben muhtacım” diyecek ve İmam Mehdi de (a.f) ona hazine memurunun yanına git ve “Mehdi bana mal vermen için sana emrediyor” diye söyle diyecektir. Hazine memuru elbiseni getir diyecektir. Şahıs elbisesini açacak ve içini dolduracaktır. Onu omuzuna aldığı vakit, pişman olacak ve şöyle diyecektir: “Neden Muhammed (s.a.a) ümmeti arasında ben herkesten daha ihtiraslı olayım?! Neden herkeste bulunan onur bende olmasın?!” Böylece aldığı malı hazine memuruna teslim edecek ama hazine memuru bunu kabul etmeyecektir.

Hz. Mehdi (a.f) şöyle buyuracaktır: “Biz bahşettiğimiz şeyi geri almayız”.[6] Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “İnsanlar kendilerinden bir sadaka ve hediye kabul edecek birini ararlar. Mallarının zekâtını ayırırlar, lakin onu almayı kabul edecek kimseyi bulmazlar; zira herkes ilahi fazlın vesilesiyle müstağni olmuştur.”[7]

3-Hz. Mehdi’nin (a.f) devletinin kurulmasından sonra herhangi bir zalim mevcut olacak mıdır?

Hz. Mehdi’nin (a.f) evrensel devletinin göstergesi tüm dünyada barışın, emniyetin ve adaletin tesis edilmesi, bozgunculuğun, fesadın, zulmün, zorbalığın, cinayetin ve dayatmanın kökünün kurutulmasıdır. Nitekim tüm peygamberlerin temel hedefi de buydu. Lakin bu büyük şahsiyetlerin kendi zamanlarındaki başarısı ve onlardan sonra vasilerin başarısı pek göz alıcı değildi. Ancak evrensel barış ve emniyetin temin edilmesi, onların hepsinin vaatlerinin bir bölümünü teşkil etmekteydi. Tarih boyunca tüm insanların temiz fıtratı da bu yüce özellik ile bu günü beklemekteydi. O halde Allah Tebarek ve Teâlâ, peygamberler ve vasiler masum olmaları nedeniyle ve hiçbir zaman sözlerini çiğnememeleri, halkı boş yere ümitsiz kılmamaları ve bekletmemeleri nedeniyle, kesinlikle bu vaat gerçekleşecektir.

Bu vaat, bu muhteşem olağanüstü özellikle gerçekleşecektir. Hatta bugünlerin gerçekleşmesi, insanın yaratılışının hedefi olarak değerlendirilebilir. Bugünde herkes ilahi rahmet ile ortak bir ümmeti oluşturacak, tevhit bayrağı altında toplanacak ve küfür, şirk ve nifakın kökü kurutulacaktır.[8] Direkt ve en direkt olarak bu konuya işaret eden birçok hadis mevcuttur; bu cümleden olmak üzere İmam Hasan Askeri (a.s) evladına şöyle buyurmaktadır: “Ey evladım! Seni Allah’ın yardımının sana geldiği, ferecin vuku bulduğu ve ihtişam ve azametinin zirveye çıktığı anda görür gibiyim… Bu esnada hak devleti doğacak ve batıl karanlığı dünya sahnesinden yok olacaktır. Allah senin elinle zalimlerin belini kıracak; dini şiarları ihya edecek; dünya ufkunu aydınlatacak ve huzur ve barışı dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar tesis edecektir… Düşmanların zelil ve aşağılık, dostların ise onurlu ve galip olacaktır. Yeryüzünde tuğyan eden cani ve inkârcılar, mütecaviz düşmanlar ve inatçı muhaliflerden hiç kimse kalmayacaktır; zira, her kim Allah’a tevekkül ederse, Allah ona yeter. Allah kendi emrini son gayesine ulaştırır; kesin vaat ve kazasını gerçekleştirir. Şüphesiz Allah her şey için bir takdir öngörmüştür.[9]”[10]

4-Hz. Mehdi’nin (a.f) devletinin kurulmasından sonra günah işlenecek midir?

İnsanın günah işlemesinin en önemli nedeni onun dünya malını toplamaya dönük tamah ve hırsı ve insanın dünya metasına yönelik ihtiyaç hissidir. İnsan yeterli derecede mal ve servete sahip olur; toplumsal onur ve haysiyet elde eder; ilahi bakışa sahip olur; dünya ve metaı kendisi için değersiz olur; ilahi vaatlerin tümünün hak olduğuna yakin eder; her ne kadar başkaları istemese ve kabul etmese ve Allah yolunda engel çıkarsalar da ilahi vaatlerin neticede gerçekleşeceğine kesin olarak inanır; ahiretin, hesabın ve kitabın olacağına iman eder; cennet ve içindekilerin dünya ömrü ve dünya içinde olan şeyler ile mukayese edilemeyeceğine iman ederse, onun artık günah işlemek için bir dürtüsü kalmaz.

Ayrıca bazı rivayetler ve bazı değerli araştırmacıların kanıtı esasınca İblis’in ömrü Hz. Mehdi’nin (a.f) kıyamıyla birlikte sona erecektir. Bazı rivayetlere istinaden İblis, Hz. Mehdi’nin (a.f) eliyle Beytü’l-Mukaddes’te öldürülecek ve onun vesvese, aldatma ve süslemeleri de bitecektir.[11] Öte taraftan dairesinden çıkmanın imkânsız olacağı kuşatıcı adalet devleti ve emniyetli, güvenlikli ve sağlıklı bir ortam ve de halkın geneli tarafından bozgunculuk, kanunsuzluk ve günahın kabul görmemesi gibi birçok etken de günah işlenmesine engel olacaktır. O halde günah dürtüsü ortadan kalkacak ve onu engelleyici unsurlar ortaya çıkacaktır. Bunun için günah işlenmeyecektir.

Bu hususta da birçok hadis mevcuttur. Bu hadislerden bazıları şunlardır: İmam Sadık (a.s) belirtilen dönemi şöyle nitelemektedir: “Meşru olmayan ilişkiler, alkollü içecekler ve faiz yemek ortadan kalkacaktır. Halk ibadet ve tapmaya yönelecektir. Emanetlere bin bir şekilde riayet edilecek, eşkiyalar yok edilecek ve alanda salih bireyler yer alacaktır.”[12]

Hakeza Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Allah, Mehdi’nin vesilesi ile ümmetin problemini giderecek, kulların gönüllerini ibadet ve tapma hissi ile dolduracak ve adaletini her yere egemen kılacaktır. Yüce Allah, onun vesilesi ile yalanı ve yalancıyı ortadan kaldıracaktır. Çatışma ve savaş ruhu ortadan kalkacak ve ümmetin boynundaki zilletli kölelik zincirini kıracaktır.”[13]

 

--------------

[1]- Safi Gulpaygani, Lutfullah, Nevid-i Emn ve Eman (İmamet ve Mehdeviyet), c. 3, s. 28 - 42.

[2]- İlzamu’n-Nasib, s. 189; Gaybeti Numani, s. 165; Beşaretu’l-İslam, s. 199; Menkul ez Ruzigarhai, c. 1, s. 478, hadis 585.

[3]- Ruzugarhai, c. 2, s. 536, 470; Biharu’l-Envar, c. 52, s. 309, 392.

[4]- Ruzugarhai, c. 2, s. 601, 658; Bihar, c. 2, s. 279 ve 392.

[5]- Beşaretu’l-İslam, s. 71; Menkul ez Ruzigarhai, s. 639, hadis 882.

[6]- Muntehabu’l-Eser, s. 147; Müsnedi Ahmet, c. 3, s. 37; es-Secaiku’l Muhrika, s. 164; Yenabiu’l-Mevedde, s. 135, c. 3; Nakl ez Ruzigarhai, s. 642, hadis 894; Aynı Kaynak, s. 596 ve 598.

[7]- İlzamu’n-Nasib, s. 230; Beşaretu’l-İslam, s. 256; Ruzigarhai, s. 598, hadis 780.

[8]- Hud, 113, 118.

[9]- Talak, 3.

[10]- Bihar, c. 5, s. 35; Vefatu’l-Askeri, s. 49; Menkul ez Ruzigarhai, c. 1, s. 530, 531; Aynı Kaynak, s. 73, hadis 8; Aynı Kaynak, s. 625, hadis 844.

[11]- el-Mizan, Arapça, Hicr Suresi 36. ayetin altında, c. 14, s. 160, 161 ve 175.

[12]- Muntehabu’l-Eser, s.474; İlzamu’n-Nasib, s. 228; el-Melahimu ve’l-Fiten, s. 54; Menkul ez Ruzigarhai, c. 2, s. 600.

[13]- Bihar, c. 51, s. 75; el-Melahimu ve’l-Fiten, s. 56; Gaybeti Şeyh Tusi, s. 114 ve…
Bu haber 677 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SORU-CEVAP Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
İLAN PANOSU

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI