Bugun...İmam Ali’nin (a.s) Kâbe’de Doğumu - 1

Hz. Ali’nin (a.s) Kâbe’de dünya gelişi mütevatir ve kesin bir tarihi gerçektir. Hz. Ali’den (a.s) başkasının Kâbe’nin içinde dünyaya gelmediği konusunda ittifak edilmiştir.

facebook-paylas
Tarih: 25-02-2021 15:17

İmam Ali’nin (a.s) Kâbe’de Doğumu - 1

Şeyh Müfid (r.a) konuyla ilgili şöyle yazıyor: Hz. Emirülmüminin Ali (a.s) Recep ayının on üçünde “Ammul-fil” senesinin otuzunda Mekke’de Beytullah’ın (Kâbe) içinde dünyaya geldi. Ne Ali’den önce ne de ondan sonra kimseye o mübarek mekânda dünyaya gelme saadetine nail olamamıştır. Hz. Ali’nin (a.s) Kâbe’de dünyaya gelişi bir fazilet ve şereftir ki yüce Allah bunu sadece o hazrete mahsus kılmıştır.” [1]

Ehlisünnet Kaynaklarında Hz. Ali’nin Kâbe’de Dünyaya Gelişi

Hz. Ali’nin (a.s) Kâbe’de dünyaya gelişi Ehlisünnet açısından da inkar edilmez bir tarihi gerçektir. Hatta bazı Ehlisünnet âlimleri bu konunun mütevatir olduğunu iddia etmiştir. Onlardan bazıları şunlardır:

1-Hâkimi Nişaburi (405 h.k)

 “Fatıma b. Esed’in Emirülmüminin Ali’yi (Kerremellahu vecheh) Kâbe’nin içinde dünyaya getirdiği konusunda tevatür haddinde hadisler nakledilmiştir.” [2]

Zehebi bu konuyla ilgili olarak şöyle yazıyor: “Hâkim, büyük bir hafız ve aynı zamanda muhaddislerin öncüsüdür. Daru Kutni’nin onunla hoş bir münazarası vardır. O, güvenilir ve derin bilgi sahibidir. Tasnifatı ve eserleri 500 cilde ulaşmıştır.”[3]

Suyuti şöyle yazıyor: “Hâkim, büyük hafız ve muhaddislerin öncüsüdür… O, kendi zamanında hadis ilminin öncüsü sayılırdı ve bu alanda ehil, güvenilir ve sağlam bir muhaddisti.” [4]

Ebu İshak Şirazi Hâkim’i şu cümlelerle tanıtıyor: “Müstedreku’s-Sahiheyn, Tarihu Nişabur ve Fezailu’ş-Şafii” adlı eserlerin sahibi ve Hâkim olarak tanınan Muhammed b. Abdullah b. Muhammed Nişaburi yüksek makam sahibi ve güvenilir bir fakih ve hafızdı. Küçük yaşlarında ilim tahsiline başlayan Hâkim iki kez Hicaz ve Irak’a yolculuk etti. Birçok kişiden rivayetler nakletmiştir… Beyhaki gibi büyük âlimler ondan ilim öğrendiler. Abdulgaffar şöyle diyor: Hâkim kendi zamanının hadis büyüklerindendi. Evi dürüstlük ve takva eviydi. Kendi döneminin büyüklerinden olan Ebubekr Sayği sürekli Hâkim’in yanındaydı, ravilerin Cerh ve Tadilinde (şerhi hallerinde) ona müracaat ederdi.” [5]

İbn-i Hallikan şöyle yazıyor: “İbnul Beyy” olarak meşhur olan Hâkim Nişaburi (ki yüz binden fazla hadis ezberdi) kendi zamanında hadis ilminin önde gelenlerindendi. Hadis ilminde eşsiz eserler telif etmiştir ki ondan önce kimse o eserlere denk bir eser yazamamıştır. O, arif ve derin bilgilere sahip bir âlimdi.” [6]

Ebul Feda “Tarih” adlı eserinde şöyle yazıyor: “455 h.k. yılında “Hâkim Nişaburi” adıyla tanınan Muhammed b. Abdullah dünyadan göçtü. Hakim, hadis ilminde kendi zamanının öncülerdendi. Hadis dalında eşsiz eserler telif etmiştir ki hiç kimse onlara denk kitaplar yazamamıştır. Hadis öğrenmek için yolculuk ederdi. İki bine yakın üstadı olduğu nakledilmiştir. Çok sayıda kitap kaleme almıştır…”[7]

Hâkim Nişaburi’nin Ehlisünnet mezhebindeki ilmi makamını ve hadis dalındaki ihtisas ve güvenilirliğini dikkate aldığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki eğer Emirülmüminin Ali’nin (a.s) Kâbe’de dünyaya geldiği konusunda hadislerin tevatür derecesinde olduğunu itiraf etmesinin dışında hiçbir delil olmasaydı bile hak takipçileri için onun bu iddiası yeterli olurdu. Ancak biz yine de tekit ve konunun takviyesi için konuyla ilgili olarak Ehlisünnet âlimlerinden bazılarının da görüşlerini aktarmayı uygun görüyoruz.

2-Şah Veliyullah Dehlevi (Ö.1176 h.k)

Yazar “İzaletul Hifa An Hilafetil Hulefa” adlı eserinde Emirülmüminin Ali’nin (a.s) menakıbında şöyle yazıyor: “Onun (Radiyallahu anh) menkıbelerinden biri de doğumunun Kâbe’nin içinde vuku bulmasıdır.” [8]

Azim Abadi o ve kitabı hakkında şöyle yazıyor: “Yüce Şeyh Muhaddis Veliyullah Dehlevi, “İzletul Hifa An Hilafetil Hulefa” adlı eserde konuyu geniş bir şekilde işlemiştir ki onun söylediklerinden daha fazlasını söylemek de uygun olmaz. Bu eser şimdiye kadar benzeri yazılmayan ender kitaplardandır.”[9]

Cemaluddin Kasimi, Dehlevi’den bir söz naklederken onu hep “imam, arif, büyük alim, allame” vb… isimlerle anmıştır. [10]

Hint topraklarının parlayan yıldızı Şah Veliyullah Dehlevi Hindi 1110 h. yılında dünyaya gelmiş ve 1176 yılında da Delhi de dünyadan göçmüştür. Bu şahıs son dönem âlimlerdendir ki ilim ve ameliyle meşhur olmuştu. Allah-u Teâlâ onun vesilesiyle, yetiştirdiği öğrenciler ve soyundan gelen erkek ve kadın ulema sayesinde Hint topraklarında hadis ilmini ihya etti ve o topraklar bu şahsın kitapları ve ilmiyle ayakta kaldı. [11]

3-Sıbt b. Cevzi (Ö.654 h.k)

“Rivayet edilmiştir ki Fatıma b. Esed (s.a) hamile haliyle Beytullah’ı tavaf ediyordu. Doğum sancısı vücudunu kapladı. Bunun üzerine Kabe’nin kapısı açıldı ve Fatıma Binti Esed, Hz. Ali’yi (a.s) orada dünyaya getirdi.” [12]

 

 

-------------

[1]- Şeyh Müfid: Ebi Abdillah Muhammed b. Numan Ekberi el-Bağdadi [ö.413 h.k] el-İrşad Fi Marifeti Hucecillahi Alel İbad c.1. s.5, Tahkik: Muessesetu Alilbeyt [a.s] Li Tahkiki’t-Turas. Yayıncı: Darul Müfid Lit-tibaeti Ven-Neşru ve Tavzii: Beyrut-İkinci Baskı 1414 h.k.-1993 m.)

[2]- Nişaburi; Muhammed b. Ebu Abdullah el-Hâkim (Ö.405 H) el-Müstedreku Ale’s-Sahiheyn c.3. s.550. Tahkik: Mustafa Abdülkadir Ata. Yayıncı: Darul Kutubil İlmiyye-Beyrut-Birinci Baskı 1411 h.k-1990 m.

[3]- Zehebi; Şemsuddin Muhammed b. Ahmed b. Osman: Tezkiratu’l Havas c.3.s.2039-1040-Yayıncı: Darul Kutubil İlmiyye-Beyrut-Birinci Baskı

[4]- Suyuti; Celaluddin Abdurrahman b. Ebibekr (ö.911 h.k) Tabakatu’l Huffaz c.1. s.410-411 Yayıncı: Darul Kutubil İlmiyye-Beyrut-Birinci Baskı 1403 h.k.

[5]- Şirazi; İbrahim b. Ali b. Yusuf Ebu ishak (Ö.476 h.k) Tabakatu’l Fukaha c.1.s.222 Tahkik: Halil Mis- Yayıncı: Darul Kalem-Beyrut

[6]- İbn-i Hallikan; Ebul Abbas Şemsuddin Ahmed b. Muhammed b. Ebibekr (ö.681 h.k) Vefeyatul Ayan ve Enbau’z-Zaman c.4-s.280-Tahkik: İhsan Abbas-Yayıncı: Daru’s-Sekafe-Lübnan

[7]- Ebul Feda; İmaduddin İsmail b. Ali (Ö.732 h.k) el-Muhtasaru fi Ahbari’l Beşer c.1.s.247

[8]- Dehlevi, Muhaddis Hind lakabıyla bilinen Şah Veliyullah (Ö.1180 h.k) İzaletul Hifa An Hilafeti’l Hulefa c.4. Bab: Emma Me’suru Emirilmüminin ve İmamu Eşcaiin Esedullahil Galib Ali b. Ebi Talib (Radiyallahun Anh) Tashih ve Müracaat: Seyyid Cemaluddin Herevi.

[9]- Azim Abadi; Muhammed Şemsulhak (Ö.1329 h.k) Avnu’l Ma’bud Şerhu Sunen-i Ebi Davud c.12.s.253-Yayıncı: Daru’l Kutubi’l İlmiyye-Beyrut-İkinci Baskı 1995 m.

[10]- Kasimi; Muhammed Cemaluddin (Ö.1332 h.k) Kavaidu’t-Tehdis Min Fununi Mustalehi’l Hadis c.1.s.239 ve c.1 s.323-Yayıncı: Darul Kutubi’l İlmiyye-Beyrut Birinci Baskı-1399 h.k-1979 m.

[11]- el-Kitani; Abdulhayy b. Abdulkebir (Ö.1383 h.k) Fihrisul Feharisi vel İsbat ve Mu’cemu’l Meacim vel Muselselat c.1.s.178 Tahkik: Dr. İhsan Abbas-Yayıncı: Daru’l Arabî el-İslami Beyrut/Lübnan-İkinci Baskı 1402 h.k,1982 m.

[12]- Sıbt b. Cevzi el-Hanefi; Şemsuddin Ebul Muzaffer Yusuf b. Fergali b. Abdullah el-Bağdadi, Tezkiratu’l Havas, s.20. Yayıncı: Muessesetu Ehlilbeyt-Beyrut-1401 h.k, 1981 m.
Bu haber 266 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EHLİ BEYT Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI